😔 Jobtriggers is de nieuwe vacaturebank. We raden je af om Internet Explorer te gebruiken! Gebruik een moderne browser zoals bijvoorbeeld Edge, Chrome, Firefox of Safari voor de beste gebruikservaring.

Algemene voorwaarden Jobtriggers

De activiteiten van “JOBTRIGGERS” richten zich op het behulpzaam zijn bij het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. JOBTRIGGERS brengt op een unieke wijze vacatures in beeld bij (potentieel) werkzoekenden en ondersteunt bij het maken van de content die de beleving van de vacature door de werkzoekende verhoogt.

Definities

1) “JOBTRIGGERS”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOBTRIGGERS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5253 AS) Nieuwkuijk aan de Venbroekstraat 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85364231, en alle door JOBTRIGGERS te verwerven en/of op te richten vennootschappen en/of nevenvestigingen en/of toegekende handelsnamen.

2) “Werkzoekende”: ieder natuurlijk persoon die door JOBTRIGGERS in contact wordt gebracht met de Opdrachtgever van JOBTRIGGERS.

3) “Opdrachtgever”: ieder natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aan JOBTRIGGERS verstrekt voor de dienstverlening en met wie JOBTRIGGERS een overeenkomst aangaat.

4) “Opdrachtbevestiging”: bevestiging van de overeenkomst tussen JOBTRIGGERS en Opdrachtgever, waarbij JOBTRIGGERS de opdracht bevestigt voor het in beeld brengen van de vacature bij (potentieel) werkzoekenden en/of het opzetten en publiceren van een Werken-bij pagina.

5) “Dienstverlening”: onder de Dienstverlening van JOBTRIGGERS worden alle diensten verstaan die door JOBTRIGGERS worden verleend, onder andere bestaande uit: aanbieden van een inlog waarmee Opdrachtgever eenvoudig vacatures online kan zetten.

6)”Booster”: Een door Opdrachtgever aangeschafte upgrade voor een gratis geplaatste vacature. Afhankelijk van het soort Booster wordt een vacature in beeld gebracht bij (potentieel) werkzoekenden door onder andere een toppositie op de Website, doorplaatsingen op het partnernetwerk, Sociale Media campagnes en/of Google Ads campagnes.

7) “Werken-bij pagina”: Een door Opdrachtgever aangeschafte pagina op de Website, gefocust op het bedrijf en openstaande vacatures van Opdrachtgever.

8) “Website”: het geheel van webpagina's software en databases van JOBTRIGGERS dat aan Opdrachtgever en Werkzoekende ter beschikking wordt gesteld.

9) “Content”: digitale informatie en gegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - video's, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software.

10) “Account”: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Opdrachtgever, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via Website van JOBTRIGGERS na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen JOBTRIGGERS, Opdrachtgever, Werkzoekende en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

1.2. Deze Algemene voorwaarden hebben 13 november 2023 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door JOBTRIGGERS uitgebrachte Algemene voorwaarden komen te vervallen.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van JOBTRIGGERS schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij JOBTRIGGERS de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.5. Deze Algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van JOBTRIGGERS, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie JOBTRIGGERS de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

1.6. Indien Ă©Ă©n of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden dan wel Opdrachtbevestiging nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdrachtbevestiging en Algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

1.7. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen

1.8. Indien eenmaal op deze Algemene voorwaarden een Opdrachtbevestiging is aanvaard, worden bij het aangaan van een nieuwe Opdrachtbevestiging de voorwaarden stilzwijgend verlengd.

Artikel 2. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten

2.1. Alle offertes en kostenopgaven van JOBTRIGGERS zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

2.2. Een opdracht tussen JOBTRIGGERS en Opdrachtgever komt onder meer op Ă©Ă©n van de navolgende wijzen en tijdstippen tot stand:

2.2.1. Nadat Opdrachtgever online Dienstverlening van JOBTRIGGERS heeft aangeschaft.

2.3. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na verzending van de Opdrachtbevestiging zijn/haar bezwaren aan JOBTRIGGERS kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtbevestiging van JOBTRIGGERS geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en een aanvaarding van het aanbod in te houden.

2.4. Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze Algemene voorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3. Benodigde informatie en registratieplicht

3.1. Opdrachtgever dient JOBTRIGGERS tijdig alle informatie te verstrekken, welke JOBTRIGGERS naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door JOBTRIGGERS verzocht.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan JOBTRIGGERS verstrekte informatie.

3.4. Opdrachtgever dient JOBTRIGGERS ook steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in artikel 3.1. bedoelde informatie. Bij gebreke hiervan kan JOBTRIGGERS niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan op basis van foutieve en/of gewijzigde informatie.

Artikel 4. Vergoeding, Kosten en Betaling

4.1. Vergoeding JOBTRIGGERS B.V.

4.1.1. De door de Opdrachtgever verschuldigde kosten aan JOBTRIGGERS is afhankelijk van het aantal aangeschafte Boosters, Werken-bij pagina of anders overeengekomen bedrag.

4.2. Declaraties en correspondentie over de betaling van declaraties en over de uitkomsten van de werkzaamheden of diensten van JOBTRIGGERS, zullen geacht worden de Opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de Opdrachtgever, zoals het door Opdrachtgever aan JOBTRIGGERS is medegedeeld. Opdrachtgever is verplicht wijzigingen van adresgegevens en/of mailadressen direct door te geven aan JOBTRIGGERS.

4.3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van JOBTRIGGERS te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4. Na het verstrijken van de in artikel 4.3. gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan JOBTRIGGERS de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

4.5. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door JOBTRIGGERS niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is met een minimum van € 500,00 vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

4.6. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in artikel 4.4. bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in artikel 4.5. bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4.7. Bezwaren omtrent de factuur moeten binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij JOBTRIGGERS zijn ingediend. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

4.8. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens bezwaren als in artikel 4.7. bedoeld.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. JOBTRIGGERS is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JOBTRIGGERS.

5.2. Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.

5.3. Ingeval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelen 6.1. en 6.2. is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens JOBTRIGGERS meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan JOBTRIGGERS kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens JOBTRIGGERS in ieder geval 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor JOBTRIGGERS aansprakelijk zou zijn.

5.4. Onverminderd het hierboven in artikelen 6.1. en 6.2. bepaalde is iedere aansprakelijkheid van JOBTRIGGERS beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door JOBTRIGGERS gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

5.5. Indien om wat voor reden dan ook door de in artikel 6.4. genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van JOBTRIGGERS beperkt tot de aan JOBTRIGGERS in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, met een maximum bedrag van € 10.000,-.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever wordt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, geen enkele licentie en geen enkel gebruiksrecht van JOBTRIGGERS aan de Opdrachtgever overgedragen. Alle rechten van JOBTRIGGERS (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, auteursrechten, handelsmerkrechten, sui generis databaserechten, embleemrechten, beeldmerkrechten, titelrechten evenals andere commerciële rechten) blijven zonder beperking het (intellectuele) eigendom van JOBTRIGGERS.

6.2. Alle materialen (inclusief de inhoud ervan) die door JOBTRIGGERS worden gepubliceerd vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van JOBTRIGGERS (auteursrechten, handelsmerkrechten en sui generis databaserechten), behalve de afzonderlijke elementen van die materialen en de inhoud ervan die door de Opdrachtgever of een derde is ontworpen en die reeds onder de intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever of van die derde vallen en die niet door JOBTRIGGERS zijn gewijzigd/herzien.

6.3. Door de opdracht voor het publiceren van vacatures op het internet te plaatsen, erkent de Opdrachtgever dat JOBTRIGGERS de producent van de database van die vacatures is en dat JOBTRIGGERS het databaserecht op de vacatures van de Opdrachtgever heeft die door JOBTRIGGERS in de database worden gepubliceerd.

6.4. De Opdrachtgever verleent JOBTRIGGERS een licentie tot het gebruiken, reproduceren en communiceren aan derden van de Content onder andere bestaande uit gegevens/de inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam en andere tekens in het kader van de dienstverlening. Door de opdracht te plaatsen garandeert de Opdrachtgever dat hij alle noodzakelijke gebruiksrechten, auteursrechten en bijbehorende rechten heeft gekocht of anderszins heeft verworven die voor JOBTRIGGERS nodig zijn om de dienstverlening te verlenen (daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de publicatie van de gegevens en de inhoud van de Opdrachtgever op het Internet).

6.5 Opdrachtgever bepaalt de manieren van solliciteren. Dit kan een directe doorverwijzing zijn naar de website van de Opdrachtgever. Indien gekozen wordt voor het opsturen van audio, emailadressen, CV, Motivatie, afbeeldingen en overige gegevens, worden deze gegevens direct doorgestuurd naar het emailadres dat door de Opdrachtgever is aangegeven in het Account.

Artikel 7. (Ethische) Gedragscode

7.1. JOBTRIGGERS zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Werkzoekende discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Opdrachtgever en/of Werkzoekende.

7.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om erop toe te zien dat de te publiceren inhoud aan de perswetgeving, de concurrentiewetgeving en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoet.

7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle door de Opdrachtgever geplaatste gegevens. Opdrachtgever plaatst geen inhoud (tekst of beeld) die gezien kunnen worden als aanstootgevend, discriminerend of seksistisch.

7.4. JOBTRIGGERS zal geen enkele medewerking verlenen aan het overtreden van enige wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van discriminatie, door Opdrachtgever bij het plaatsen van vacatures, en behoudt zich het recht voor vacatures te verwijderen, aan te passen, dan wel het Opdrachtgeversaccount direct te verwijderen, onverminderd enige andere rechten welke JOBTRIGGERS op grond van de wet toekomen.

Artikel 8. Opdrachtgeversaccounts

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van JOBTRIGGERS dient de Opdrachtgever een Account aan te maken op de betreffende website, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

8.2 JOBTRIGGERS is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of het plaatsen van vacatures door de Opdrachtgever te verifiëren, weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen voor zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Opdrachtgever handelt in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of dat de Opdrachtgever in de vacatures tekst of beelden gebruikt die als racistisch, discriminerend of seksistisch beschouwd kunnen worden. JOBTRIGGERS stelt Opdrachtgever op de hoogte, zonder in achtneming van een vooraankondiging.

8.3 Het is mogelijk dat meerdere contactpersonen gebruik maken van hetzelfde Account. Opdrachtgever stemt er mee in dat JOBTRIGGERS gevrijwaard is van en schadeloos gesteld is voor alle aantijgingen, vorderingen, acties, rechtzaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria en kosten van advocaten), die voortvloeien uit het delen van deze gegevens tot het Account van de Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart dat JOBTRIGGERS niet aansprakelijk is voor de juistheid en volledigheid van de overige contactpersonen en de rechten die deze contactpersoon heeft door toegevoegd te zijn aan het Account.

8.4 Een Account wordt verwijderd nadat dit door Opdrachtgever op de Website van JOBTRIGGERS wordt aangeklikt en bevestigt of via schriftelijk en/of per mail is bevestigd aan JOBTRIGGERS. Overeenkomst wordt geacht tussen beide partijen per direct te zijn opgezegd.

8.5 Opdrachtgever heeft na opzegging en/of verwijdering van een Account geen recht meer op doorlopende Boosters of een Werken-bij pagina, er vindt ook geen restitutie plaats. Vacatures, een Werken-bij pagina en overige Content worden verwijderd. Aan openstaande betalingsverplichtingen moeten nog worden voldaan.

8.6 JOBTRIGGERS is gerechtigd het wachtwoord van het Account aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van JOBTRIGGERS.

Artikel 9. Vacatures en Boosters

9.1 Opdrachtgever mag uitsluitend bestaande vacatures (doen) plaatsen op JOBTRIGGERS. Het is niet toegestaan om verschillende en/of meerdere functies in Ă©Ă©n vacature te plaatsen en/of te noemen.

9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op JOBTRIGGERS geplaatste vacatures te herplaatsen (dat wil zeggen: het voor een  korte periode offline halen van een vacature, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de vacature op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen)

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op JOBTRIGGERS Ă©Ă©n functie in verschillende en/of meerdere vacatures online te plaatsen.

9.4 JOBTRIGGERS heeft het recht de tekst van vacatures aan te passen. Het auteursrecht van deze gewijzigde vacatures is te allen tijde eigendom van JOBTRIGGERS.

9.5 Indien de Booster van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch de desbetreffende Booster, waaronder mede wordt begrepen het recht op het boosten van een andere vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

9.6 Pauzeren of verwijderen van een vacature die gekoppeld is aan een actieve Booster door de Opdrachtgever leidt in geen geval tot restitutie of verrekening van (reeds betaalde) gelden.

9.7 Pauzeren of verwijderen van een Werken-bij pagina door de Opdrachtgever leidt in geen geval tot restitutie of verrekening van (reeds betaalde) gelden.

9.8 JOBTRIGGERS heeft het recht om vacatures op de Website, al dan niet geautomatiseerd, op websites en/of platforms van derden binnen haar partnernetwerk te publiceren, zonder dat voorafgaande toestemming van Opdrachtgever vereist is, zogenaamde 'doorplaatsing'. JOBTRIGGERS kan er niet voor in staan of en hoe de doorplaatsing door derden wordt verwerkt, in de breedste zin des woords. Op verzoek van Opdrachtgever zal JOBTRIGGERS een doorplaatsing geheel of gedeeltelijk verwijderen.

Artikel 10. Werken-bij pagina en abonnementen

10.1 Het Werken-bij abonnement wordt automatisch voortgezet totdat het wordt opgezegd. Opdrachtgever moet een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel' betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Opdrachtgever geeft JOBTRIGGERS toestemming om de abonnementskosten voor de komende contractperiode af te schrijven via Betaalmiddel, tenzij Opdrachtgever opzegt vóór het afgelopen van de contractperiode (zie 10.2 hieronder).

10.2 Opdrachtgever kan de Werken-bij pagina te allen tijde opzeggen. Het abonnement loopt dan nog de resterende dagen van de contractperiode. Daarna wordt het abonnement niet meer verlengd. Opzeggen kan via het Account. Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever leidt in geen geval tot restitutie of verrekening van (reeds betaalde) gelden.

10.3 Indien Opdrachtgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is Opdrachtgever verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. JOBTRIGGERS kan dan de toegang tot de werken-bij pagina opschorten totdat de kosten afgeschreven zijn. Voor het gebruik van sommige betaalmiddelen kunnen er bepaalde kosten bij in rekening gebracht worden.

10.4 JOBTRIGGERS is gerechtigd de prijzen van haar Dienstverlening op ieder moment te wijzigen. JOBTRIGGERS zal Opdrachtgever uiterlijk dertig dagen voorafgaand aan een voorgenomen wijziging op de hoogte brengen van de aanstaande tariefwijziging. Indien Opdrachtgever de voorgenomen tariefwijziging niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tegen de datum waarop de tariefwijziging ingaat, op te zeggen.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht  en Bescherming Persoonsgegevens

11.1. Partijen zullen over en weer alle maatregelen treffen om zowel tijdens als na beëindiging van de Opdrachtbevestiging/dienstverlening geheimhouding te waarborgen van alle gegevens welke in samenhang met de Opdrachtbevestiging/dienstverlening ter kennis van haar, haar medewerkers of van derden van wie zij zich bediend, beschikbaar komen en waarvan deze Partij weet of kan begrijpen dat zij vertrouwelijk zijn.

11.2. Partijen zijn gehouden tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht(bevestiging) van elkaar hebben verkregen. De geheimhoudingsplicht rust zowel op de Partijen zelf als personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van een Partij.

11.3. Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over de Werkzoekende. Alle informatie (in de ruimste zin des woords) over Werkzoekende is strikt vertrouwelijk.

11.4. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.5. Als JOBTRIGGERS op wat voor manier dan ook schade lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van JOBTRIGGERS om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen indien deze de hoogte van voornoemde boete overschrijdt.

Artikel 12 Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

12.1. Op deze Algemene voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht(bevestiging) waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene voorwaarden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden bericht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij JOBTRIGGERS er de voorkeur aangeeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaat van vestiging van Opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.

Artikel 13. Acceptatie van Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Opdrachtgever verklaart door middel van acceptatie van deze Algemene voorwaarden dat JOBTRIGGERS hem/haar een redelijke mogelijkheid en een redelijke termijn heeft geboden om van deze Algemene voorwaarden kennis te nemen.

Jobtriggers

Venbroekstraat 22

5253 AS nieuwkuijk

info@jobtriggers.com

+31 (0)88-2809080

Kvk: 85364231